UMOWA POŻYCZKI
Taratatu.pl


zawarta w Warszawie, w dniu [data_umowy] pomiędzy:

Pożyczkodawcą:

FINGO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 152 lok. 3, 04-329 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663247, NIP:1132930245, REGON:366553244, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10 300 000, w imieniu i na rzecz której działa:

Prezes Zarządu – Andrzej Jankowski

Członek Zarządu – Agnieszka Lewińska-Olczak

Oraz

Pożyczkobiorcą:

Imię:

[dluznik_imie]

Nazwisko:

[dluznik_nazwisko]

Seria i numer Dowodu Osobistego:

[dluznik_numer_dowodu]

PESEL:

[dluznik_pesel]

NIP:

[dluznik_nip]

Ulica:

[adres_dluznika_ulica]

Nr domu:

[adres_dluznika_numer_domu]

Nr mieszkania:

[adres_dluznika_nr_mieszkania]

Kod pocztowy:

[adres_dluznika_kod_pocztowy]

Miejscowość:

[adres_dluznika_miejscowosc]

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich z osobna „Stroną”.

Niniejsza Umowa Pożyczki została zawarta w celu udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:

A. CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI:

[kapital_pozyczki] zł

B. PROWIZJA:

[prowizja] zł

C. ROCZNA STOPA ODSETEK:

[stopa_odsetek]

D. ŁĄCZNA KWOTA ODSETEK:

[odsetki_umowowe] zł

E. CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI(B + D):

[koszt_pozyczki] zł

F. CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY (A + B + D):

[do_zaplaty_wyp] zł

G. RRSO:

[rrso] %

H. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY:

[data_zakonczenia]

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Szczegółowy harmonogram stanowi załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki.

Numer rachunku bankowego do spłat:

[rachunek_do_splat]

Bank:

[nazwa_banku_do_splat]

Właściciel rachunku:

[wlasciciel_rachunku]

 [harmonogram2]      

 

 

§ 1 DEFINICJE

Użyte w Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

Biuro Informacji Gospodarczej dowolne z podmiotów (biur informacji gospodarczych) działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.)

Biuro Informacji Kredytowej - Biuro Informacji Kredytowej S.A., z/s w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, KRS 0000110015.

Całkowity Koszt Pożyczki wszelkie koszty i należności jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną pożyczką w szczególności:

a) odsetki;

b) opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane Pożyczkodawcy oraz,

c) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania pożyczki przy czym do Całkowitego Kosztu pożyczki nie wlicza się opłat z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Pożyczka, Kwota Pożyczki, Całkowita Kwota Pożyczki środki finansowe, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki.

Łączna kwota odsetek to odsetki naliczone za czas obowiązywania Umowy Pożyczki.

Portal – witryna internetowa za pośrednictwem której Pożyczkobiorca składa Wniosek Pożyczkowy oraz zakłada Profil.

Profilkonto internetowe Pożyczkobiorcy założone na Portalu.

Prowizja koszt udzielenia Pożyczki, który Pożyczkobiorca jest obowiązany uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie Pożyczki (Prowizja Wstępna i Prowizja Administracyjna, szczegółowo określone w dalszej części Umowy Pożyczki).

Regulaminregulamin świadczenia usług za pośrednictwem Portalu.

Roczna Stopa Odsetek to oprocentowanie niniejszej Pożyczki. Jest stałe w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki i na dzień zawarcia Umowy Pożyczki wynosi [stopa_odsetek] w stosunku rocznym.

Odsetki karne to odsetki należne z tytułu opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat pożyczki. Odsetki te naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych o których mowa w art. 481§2 Kodeksu cywilnego od dnia wymagalności raty do dnia jej zapłaty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to Całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym.

Szczegółowy Harmonogram Płatności oznacza określenie wysokości i terminów zapłaty należności wynikających z zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą Umowy Pożyczki (załącznik nr 4 do niniejszej Umowy Pożyczki).

Umowa Pożyczki oznacza niniejszą umowę, na podstawie której Pożyczkodawca zobowiązuje się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej, w terminie i na zasadach w niej opisanych.

Ustawa - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

Wniosek Pożyczkowy wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Portalu określający w szczególności wysokość Pożyczki o którą wnioskuje Pożyczkobiorca oraz termin i warunki jej spłaty Pożyczkodawcy.

 

§2 PRZEDMIOT UMOWY POŻYCZKI

1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w wysokości [kwota_pozyczki] zł. (słownie: [kwota_pozyczki_slownie]).

2. Za udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki Pożyczkodawcy przysługuje od Pożyczkobiorcy Prowizja Wstępna w łącznej wysokości [prowizja_wstepna] zł. Sposób wyliczenia Prowizji Wstępnej opisany jest w dalszej części niniejszej Umowy Pożyczki.

3. Za obsługę przez Pożyczkodawcę Umowy Pożyczki Pożyczkodawcy przysługuje od Pożyczkobiorcy Prowizja Administracyjna w łącznej wysokości [prowizja_administracyjna] zł. Sposób wyliczenia Prowizji Administracyjnej opisany jest w dalszej części niniejszej Umowy Pożyczki.

4. Udzielona Pożyczkobiorcy Pożyczka oprocentowana jest stałą stopą procentową. Sposób ustalenia stopy procentowej Pożyczki opisany jest w dalszej części niniejszej Umowy Pożyczki.

5. Pożyczkodawca nie może udzielić Pożyczkobiorcy więcej niż jednej Pożyczki w tym samym czasie. Pożyczkodawca odrzuci Wniosek Pożyczkowy Pożyczkobiorcy jeżeli Pożyczkobiorca posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec Pożyczkodawcy.

6. Pożyczka zostaje udzielona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na okres określony przez Pożyczkobiorcę we Wniosku Pożyczkowym.

7. Okres początkowy Pożyczki rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym Pożyczka została przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

 

§3 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

 

1. Umowa Pożyczki może być zawarta tylko z osobą spełniająca jednocześnie następujące warunki:

a) ma więcej niż 21 lat i nie więcej niż 70 lat,

b) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy,

c) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) posiada finansowe możliwości uregulowania zobowiązań mogących wynikać z zawartej z Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki,

f) posiada aktywny Profil na Portalu,

g) uzyskała pozytywną ocenę zdolności kredytowej dokonaną przez Pożyczkodawcę,

h) w chwili zawarcia Umowy Pożyczki nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wobec Pożyczkodawcy,

i) złożyła Wniosek Pożyczkowy.

2. Szczegółowe zasady rejestracji Profilu na Portalu określa Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu, udostępniany Pożyczkobiorcy przed utworzeniem Profilu.

3. Pod warunkiem dokonania przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki określonej w niniejszej Umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca może wnioskować o udzielenie mu kolejnych Pożyczek za pośrednictwem Profilu utworzonego na Portalu.

4. Każda kolejna pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę wymaga zawarcia pomiędzy Stronami oddzielnej Umowy Pożyczki.

5. Potwierdzenie zawarcia przez Strony Umowy Pożyczki oraz potwierdzenie wypłaty Pożyczkobiorcy środków z tytułu udzielonej Pożyczki przekazywane jest Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Profilu oraz poczty elektronicznej.

§4 WARUNKI PRZYZNANIA POŻYCZKI

1. Po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawca dokonuje jego weryfikacji, równolegle dokonując oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy dokonywana jest na podstawie:

a) informacji przekazanych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku Pożyczkowym,

b) informacji pozyskanych przez Pożyczkodawcę z Biur informacji Gospodarczych, Biura Informacji Kredytowej,

c) informacji ze zbiorów danych Pożyczkodawcy.

3. Przez czas trwania Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Stronami, Pożyczkodawca jest upoważniony do badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

4. Kwota Pożyczki jest udostępniana Pożyczkobiorcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni po zawarciu pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki.

5. Kwota Pożyczki przeznaczona do wypłaty jest przekazywana przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy, za pośrednictwem rachunku bankowego Pożyczkobiorcy wskazanego przez Pożyczkobiorcę podczas procesu składania wniosku pożyczkowego.

6. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy Umowę Pożyczki wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy Pożyczki, tj.:

a) tabelę Opłat i Prowizji (załącznik nr 1),

b) wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (załącznik nr 2),

c) formularz Informacyjny (załącznik nr 3),

d) szczegółowy Harmonogram Płatności (załącznik nr 4).

Powyższe dokumenty przekazywane są Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Portalu oraz poczty elektronicznej.

7. Przed zawarciem Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca składa przed Pożyczkodawcą oświadczenie woli, poprzez elektroniczną akceptację stosownego oświadczenia, umocowujące Pożyczkodawcę do zawarcia w imieniu Pożyczkobiorcy Umowy Pożyczki. Tym samym oświadczeniem woli Pożyczkobiorca wyraża zgodę aby przy Umowie Pożyczki Pożyczkodawca występował jednocześnie jako pełnomocnik Pożyczkobiorcy i jako druga Strona tej Umowy Pożyczki.

8. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku pożyczkowym, co obejmuje w szczególności weryfikację zatrudnienia Pożyczkobiorcy oraz weryfikację jego dochodów i zobowiązań. W razie ustalenia, że podane przez Pożyczkobiorcę we wniosku pożyczkowym dane są niezgodne z ustaleniami Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca zachowuje prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki jeżeli taka została zawarta lub wstrzymania jej wypłaty na rachunek Pożyczkobiorcy.

§5 SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonania spłaty Pożyczki zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Płatności, stanowiącym załącznik numer 4 do Umowy Pożyczki. Dokonywane przez Pożyczkobiorcę spłaty zaliczane będą kolejno na poczet:

a) odsetek,

b) prowizji wstępnej,

c) prowizji administracyjnej,

d) kwoty Pożyczki.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Pożyczkobiorcę którejkolwiek raty albo jej części lub w przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki, kwoty płacone przez Pożyczkobiorcę będą zaliczone kolejno na poczet:

a) odsetek za opóźnienie o których mowa w §6 u.6 Umowy Pożyczki,

b) odsetek,

c) prowizji Wstępnej,

d) prowizji Administracyjnej,

e) kwoty Pożyczki.

3. Za dzień dokonania spłaty rat Pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy wskazanego w Umowie Pożyczki.

4. W wypadku, w którym Pożyczkobiorca dokonuje spłat rat pożyczki w sposób nieterminowy, Pożyczkodawca nalicza odsetki karne w wysokości odsetek maksymalnych dopuszczalnych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, od dnia wymagalności raty do dnia jej zapłaty.

§6 KOSZT POŻYCZKI

1. Na całkowity koszt Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki i spłaconej przez Pożyczkobiorcę zgodnie z zapisami niniejszej Umowy Pożyczki składają się:

a) odsetki,

b) prowizja wstępna,

c) prowizja administracyjna.

2. Odsetki od udzielonej Pożyczkobiorcy Pożyczki wyliczone są według stałej stopy procentowej, która na dzień zawarcia Umowy Pożyczki wynosi [stopa_odsetek] w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem zawartym w §5 ust. 4 niniejszej umowy. Uwzględniając jednakże treść art. 359§2 Kodeksu cywilnego, wysokość RSO pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359§21 Kodeksu cywilnego, poniżej aktualnej wysokości RSO przyznanej Pożyczki.

3. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w ust.2, Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie po jej dokonaniu, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę, jak również poprzez zamieszczenie jej w Profilu Pożyczkobiorcy na Portalu.

4. Zmiana oprocentowania, o której mowa w ust.2 nie wymaga zmiany Umowy Pożyczki.

5. Należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy Prowizja za udzielenie Pożyczki składa się z:

a) prowizji Wstępnej w wysokości 25% Całkowitej Kwoty Pożyczki, naliczonej w całości w chwili zawarcia Umowy Pożyczki,

b) prowizji Administracyjnej w wysokości 30% Całkowitej Kwoty Pożyczki w skali roku, naliczanej proporcjonalnie do rzeczywistego okresu trwania Pożyczki.

6. W przypadku braku lub opóźnienia w płatności raty albo jej części, określonej w Harmonogramie Płatności, Pożyczkodawca obciąży Pożyczkobiorcę odsetkami za opóźnienie w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie; o których mowa w art. 481§21 Kodeksu Cywilnego, które wyliczone są jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych w stosunku rocznym.

7. Odsetki maksymalne za opóźnienie naliczane są od całego zadłużenia przeterminowanego.

8. Stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie może być zmieniona w wypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego odpowiednio do zmiany tej stopy.

9. Jeżeli stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie ulegnie zmianie, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej dokonaniu poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę lub poprzez zamieszczenie jej w Profilu Pożyczkobiorcy na Portalu.

10. W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca nalicza odsetki według nowej stopy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

11. Zmiana oprocentowania, o której mowa w ust. 8 nie wymaga zmiany Umowy Pożyczki.

12. Pożyczkodawca ma również prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności, do obsługi przez zewnętrzny podmiot, dokonania sprzedaży tej wierzytelności, jak również ma prawo do dochodzenia zwrotu na drodze postępowania sądowego.

13. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej, co może mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

§7 RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA

1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Pożyczki (RRSO) wynosi: [rrso] %.

2. Przy obliczeniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania („RRSO”) przyjmuje się następujące założenia:

a) RRSO, która stanowi Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, oblicza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku do Umowy,

b) do celów obliczenia RRSO uwzględnia się wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Pożyczki, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli znane są Pożyczkodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania pożyczki (z wyjątkiem kosztów opłaty notarialnej ponoszonych jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z Umowy Pożyczki),

c) stopa oprocentowania Pożyczki i opłaty, których zmian nie można określić w chwili ustalania RRSO pozostaną niezmienione przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki,

d) umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z tej Umowy Pożyczki w terminach w niej określonych,

e) datą początkową będzie data przyznania Pożyczki,

f) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni,

g) wynik obliczeń podaje się z dokładnością, co do najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

 

§8 WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki udzielonej mu na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki przed terminem wynikającym z Harmonogramu Płatności, bez ponoszenia dodatkowych opłat i Prowizji za wcześniejszą spłatę. Prowizja Wstępna nie zależy od okresu kredytowania i nie jest zwracana.

2. W przypadku przedterminowej spłaty całkowitej Pożyczki udzielonej na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono w ten sposób Harmonogram Płatności, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą.

3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę, aby w przypadku przedterminowej częściowej spłaty Pożyczki rozliczenie spłaty nastąpiło na koniec okresu trwania Pożyczki poprzez skrócenie okresu na jaki pożyczka została udzielona.

4. Jeżeli wskutek całkowitej lub częściowej spłaty Pożyczki przed terminem Pożyczkodawcy pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, środki te zostaną rozliczone w terminie do 14 dni od dnia dokonania spłaty wcześniejszej spłaty w całości.

§9 WYDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo do jednokrotnego złożenia wniosku o zmianę Harmonogramu Płatności, która to zmiana wydłużałaby termin zapłaty dowolnej raty w Harmonogramie Płatności o maksymalnie 7 dni.

2. Pożyczkodawca ma prawo odmówić dokonania takiej zmiany, po uprzednim dokonaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania Pożyczkodawcy przyczyny takiego odstąpienia.

2. Odstąpienie od Umowy Pożyczki skutkuje:

a) wygaśnięciem Umowy Pożyczki,

b) powstaniem po stronie Pożyczkobiorcy obowiązku zwrotu otrzymanego od Pożyczkodawcy świadczenia w terminie do 30 dni od złożenia oświadczenia, wraz z odsetkami w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa art. 359§2 Kodeksu Cywilnego, które w stosunku dziennym wynoszą 0,019%.

c) za dzień dokonania zwrotu otrzymanego od Pożyczkodawcy świadczenia przyjmuje się dzień jego przekazania Pożyczkodawcy.

3. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia na piśmie. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki powinno być skierowane na adres siedziby Pożyczkodawcy lub jego adres email.

4. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest jego nadanie we wskazanym wyżej terminie na adres Pożyczkodawcy.

5. Jeżeli termin zwrotu otrzymanego przez Pożyczkobiorcę świadczenia zostanie przekroczony, wypłacona Pożyczkobiorcy kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego Pożyczkodawcy należne są od Pożyczkobiorcy odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym).

6. Odsetki maksymalne za opóźnienie, o których mowa w ust.5 należne są począwszy od 31 dnia po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia spłaty zadłużenia i wynoszą 0,03% w stosunku dziennym.

7. W razie zmiany stopy maksymalnych odsetek za opóźnienie zapisy §6 ust. 10 niniejszej Umowy Pożyczki stosuje się odpowiednio.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Pożyczki.

§11 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY POŻYCZKI

1. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas określony do dnia terminu spłaty ostatniej raty Pożyczki określonej w Szczegółowym Harmonogramie Płatności.

2. Okres obowiązywania Umowy Pożyczki może zostać wydłużony stosownie do zapisów §9 niniejszej Umowy Pożyczki.

§12 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Pożyczkobiorcy Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w wypadku:

a) opóźnienia w terminie spłaty raty Pożyczki określonej w Harmonogramie Płatności, które to opóźnienie przekracza 14 dni,

b) spłaty raty Pożyczki określonej w Szczegółowym Harmonogramie Płatności w niepełnej wysokości i niedokonanie uzupełnienia brakującej kwoty raty w terminie 14 dni od daty płatności tej raty,

c) negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkodawcy w trakcie trwania Umowy Pożyczki.

2. Wypowiedzenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę Umowy Pożyczki nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań dotyczących spłaty przez Pożyczkobiorcę.

§13 OŚWIADCZENIA

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią:

a) tabeli Opłat i Prowizji: załącznik nr 1,

b) wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki: załącznik nr 2,

c) formularza Informacyjnego: załącznik nr 3,

d) szczegółowego Harmonogramu Płatności: załącznik nr 4.

§14 KOMUNIKACJA

1. W trakcie trwania niniejszej Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany do informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłową realizację postanowień Umowy Pożyczki.

2. W szczególności Pożyczkobiorca obowiązany jest informować Pożyczkodawcę o zmianach dotyczących jego:

a) adresu zamieszkania i adresu do korespondencji,

b) numeru telefonu,

c) danych wskazanych we Wniosku Pożyczkowym,

d) danych oraz informacji mających lub mogących mieć wpływ na ocenę zdolności kredytowej – co obejmuje w szczególności dane dotyczące sytuacji zawodowej, majątkowej i finansowej.

3. W trakcie trwania Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest obowiązany udzielać Pożyczkobiorcy, na jego żądanie wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania Umowy Pożyczki.

4. Przez cały czas obowiązywania Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie harmonogramu spłaty.

§15 REKLAMACJE

1. W razie stwierdzenia przez Pożyczkobiorcę niewywiązywania się Pożyczkodawcy z warunków niniejszej Umowy Pożyczki bądź postępowania niezgodnego z przepisami prawa, niezależnie od uprawnień przysługujących Pożyczkobiorcy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących może on skierować do Pożyczkodawcy reklamację.

2. Reklamacje mogą być składane:

a) pisemnie – osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy, przesyłką pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy lub elektronicznie na adres email reklamacje@taratatu.pl,

b) ustnie – telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Pożyczkowej pod numerem telefonu: (22) 121 86 79,

c) ustnie – osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy.

3. Pożyczkodawca rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Pożyczkobiorcy w formie pisemnej lub też w formie elektronicznej na podany adres email, o ile Pożyczkobiorca wyrazi taką wolę.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może wydłużyć się do 60 dni. W takim wypadku Pożyczkodawca w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji wyjaśni Pożyczkobiorcy, przyczynę opóźnienia wskazując termin 60 dniowy na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

 

§16 ZMIANY UMOWY POŻYCZKI

1. W razie zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wydania wiążącej rekomendacji lub interpretacji przez uprawnione do tego podmioty, w celu wykonania zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez uprawnione do tego organy lub instytucje państwowe–Pożyczkodawca zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści Umowy Pożyczki.

2. Pożyczkobiorca jest uprawniony nadto do dokonywania w Umowie Pożyczki jednostronnych zmian o charakterze stylistycznym, terminologicznym lub gramatycznym, które nie wpływają na wzajemne prawa i obowiązki Stron Umowy Pożyczki.

3. Pożyczkodawca może również jednostronnie dokonać w Umowie Pożyczki zmian danych teleadresowych lub rejestrowych Pożyczkodawcy oraz danych osobowych lub adresowych Pożyczkobiorcy na jego wniosek.

4. Pożyczkodawca poinformuje o zmianie postanowień Umowy Pożyczki lub jego załączników poprzez przesłanie ich aktualnej treści Pożyczkobiorcy na wskazany przez niego adres email, nie później niż na 30 dni przed proponowaną datą wejścia zmian w życie.

5. Zmieniona Umowa Pożyczki wiąże Strony od wskazanej daty wejścia zmian w życie, chyba, że Pożyczkobiorca wypowie Umowę Pożyczki z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia Umowy Pożyczki na podstawie niniejszego przepisu przez Pożyczkobiorcę, obowiązany jest on spłacić Pożyczkodawcy wszystkie należności wynikające z Umowy Pożyczki najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Pożyczki.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa Pożyczki ulega rozwiązaniu z chwilą całkowitej spłaty wszelkich należności, które na jej podstawie przysługują Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy Pożyczki uznane zostaną za niewiążące lub wadliwe, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.

3. Spory pomiędzy Stronami na tle niniejszej Umowy Pożyczki będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W razie braku możliwości lub woli którejkolwiek ze Stron rozwiązania sporu polubownie, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

4. Pożyczkodawca oświadcza, a Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że niezwłocznie po zawarciu Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki na rzecz Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Grochowska 152 lok. 1, 04-329 Warszawa.

5. W razie braku powiadomienia Pożyczkobiorcy o cesji, zastosowanie ma art. 512 Kodeksu Cywilnego.

6. Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą na tle niniejszej Umowy Pożyczki jest Rzecznik Finansowy, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej http://www.rf.gov.pl)

7. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą możliwe jest również skorzystanie z Platformy ODR, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami, a przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/odr.

8. Przez czas obowiązywania niniejszej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zamierza komunikować się z Pożyczkobiorcą w języku polskim.

9. Właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy organem, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Pożyczki zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11. Prawem właściwym jest prawo polskie.

12. Umowa Pożyczki sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

13. Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą FinGO Capital S.A. z/s w Warszawie, ul. Grochowska 152 lok. 3, 04-329 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000663247. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i ich weryfikacji lub poprawienia. Dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej i realizacji Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkobiorcą.

14. Dane osobowe Pożyczkobiorcy zostaną przekazane do Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Grochowska 152 lok. 1, 04-329 Warszawa na podstawie umowy obejmującej przelew wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy będzie Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Grochowska 152 lok. 1, 04-329 Warszawa. Dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy przelewu wierzytelności, zawartej przez Pożyczkodawcę z Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Grochowska 152 lok. 1, 04-329 Warszawa. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, oraz możliwość ich weryfikacji lub poprawienia.

15. Dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy Pożyczki są:

a) tabela Opłat i Prowizji: załącznik nr 1,

b) wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki: załącznik nr 2,

c) formularz Informacyjny: załącznik nr 3,

d) szczegółowy Harmonogram Płatności: załącznik nr 4.

Za Pożyczkobiorcę:

  [dluznik_imie]
[dluznik_nazwisko]

Czytelny podpis Pożyczkobiorcy:

Miejscowość: Warszawa
Data:
[data_umowy]

Za Pożyczkodawcę: FINGO Capital S.A. Czytelny podpis Pożyczkodawcy:

Miejscowość: Warszawa
Data:
[data_umowy]


Pobierz PDF

FINGO Capital S.A.

Warszawa, ul. Grochowska 152 lok.3, 04-329 Warszawa

Biuro czynne pon-pt, godz. 8:00-16:00

KRS: 0000663247

NIP: 1132930245

REGON: 366553244

Nr telefonu: (0-22) 121 86 79
Email: kontakt@taratatu.pl
facebook
twitter