Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Portalu taratatu.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Pożyczkodawca ustala niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) świadczenia usług, zobowiązując się jednocześnie do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin określa rodzaje, zasady oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielanych osobom fizycznym za pośrednictwem Portalu.
 3. Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie wskazanych powyżej usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Uruchomienie korzystania z usług Portalu przez Użytkownika oznacza potwierdzenie zrozumienia warunków Regulaminu i pełną akceptację jego zapisów.
 5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 6. Użytkownik, który podjął czynności związane z rozpoczęciem korzystania z usług Portalu jest obowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu.
 7. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usług świadczonych mu za pośrednictwem Portalu. W takim wypadku umowa o świadczenie tych usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia przez użytkownika strony internetowej Portalu.
 8. W przypadku, gdy określone usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej usługi, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej usługi.
 9. Rezygnacja przez Użytkownika z usług świadczonych mu za pośrednictwem Portalu pozostaje bez wpływu na ważność umów pożyczek zawartych przez niego za pośrednictwem Portalu.
 10. Regulamin stanowi integralną część Umów Pożyczek
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz Umowie Pożyczki zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Biuro Informacji Gospodarczej – dowolne z podmiotów (biur informacji gospodarczych) działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.)

Biuro Informacji Kredytowej - Biuro Informacji Kredytowej S.A., z /s w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77a, KRS 0000110015.

Całkowity Koszt Pożyczki – wszelkie koszty i należności jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką, w szczególności:

Godzina – oznacza jednostkę miary czasu pracy stosowaną przez Pożyczkodawcę, za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w której Pożyczkodawca świadczy usługi

Hasło – ustalony przez Użytkownika ciąg znaków służący do identyfikacji Konta Użytkownika w połączeniu z jego Loginem.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Kontomatik - usługa świadczona za zgodą Pożyczkobiorcy przez Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa, o kodzie osoby prawnej 304852516, kod Vat: LT100011837810 oraz Kontomatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51,00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000338706, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez SR dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213542911, Regon: 142043500, z kapitałem zakładowym w wysokości 250.000,00 zł na podstawie Regulaminu udostępnianego podczas logowania do banku przez Pożyczkobiorcę. Usługa ta ma na celu weryfikację danych podanych przez Pożyczkobiorcę oraz potwierdzenie indywidualnego rachunku bankowego Pożyczkobiorcy.

Login – ciąg znaków przypisany Użytkownikowi będący wskazanym przez Użytkownika i zweryfikowanym adresem poczty elektronicznej Użytkownika, który służy do identyfikacji Użytkownika w połączeniu z Hasłem użytkownika.

Ocena Zdolności Kredytowej – dokonana przez Pożyczkodawcę ocena zdolności Użytkownika do spłaty Pożyczki na warunkach określonych w Umowie Pożyczki. Ocena ta dokonywana jest przez Pożyczkodawcę na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na podstawie danych z

-Biura Informacji Kredytowej S.A.

-BIG Infomonitor S.A.

Opłata weryfikacyjna – przelew z rachunku bankowego Pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę wykonywany w celu potwierdzenia i weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy oraz numeru jego rachunku bankowego przy wykorzystaniu systemu Blue Media jak również potwierdzający wolę Pożyczkobiorcy do zawarcia umowy pożyczki na zaproponowanych w trakcie procesu warunkach.

Portal – witryna internetowa za pośrednictwem, której Pożyczkobiorca składa Wniosek Pożyczkowy oraz zakłada Profil.

Pożyczka, Kwota Pożyczki, Całkowita Kwota Pożyczki – środki finansowe, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki.

Pożyczkodawca - FinGO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 152 lok. 3, 04-329 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663247, NIP:1132930245, REGON:366553244, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10 300 000 zł, w imieniu i na rzecz której działa Prezes Zarządu – Andrzej Jankowski oraz Członek Zarządu – Agnieszka Lewińska-Olczak. Każdy z członków zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.

Pożyczkobiorca – Użytkownik który zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Profil – konto internetowe Pożyczkobiorcy założone na Portalu.

Prowizja – koszt udzielenia Pożyczki, który Pożyczkobiorca jest obowiązany uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie Pożyczki (prowizja wstępna i prowizja administracyjna).

Szczegółowy Harmonogram Płatności – oznacza określenie wysokości i terminów zapłaty należności wynikających z zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Trwały Nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy i/lub Użytkownikowi w związku z Wnioskiem Pożyczkowym lub Umową Pożyczki, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. Informacjami przekazywanymi przez Pożyczkodawcę na Trwałym Nośniku są w szczególności informacje sporządzane i przekazane przez Pożyczkodawcę w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego PDF, zabezpieczonego przed możliwością wprowadzania zmian.

Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca zobowiązuje się do udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki, w terminie i na zasadach w niej opisanych.

Ustawa - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

Użytkownik – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który korzysta z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym przepisami Regulaminu.

Wniosek Pożyczkowy – wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Portalu określający w szczególności wysokość Pożyczki, o którą wnioskuje Pożyczkobiorca oraz termin i warunki jej spłaty Pożyczkodawcy.

§3 Funkcjonalność Portalu

 1. Pożyczkodawca za pośrednictwem Portalu:
  • Umożliwia Użytkownikowi utworzenie Profilu w Portalu,
  • Umożliwia Użytkownikowi złożenie Wniosku Pożyczkowego,
  • Umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy Pożyczki,

§4 Zasady udzielania Pożyczki za pośrednictwem Portalu

 1. Pożyczka jest udzielana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na warunkach przewidzianych w Umowie Pożyczki oraz w Regulaminie.
 2. Pożyczka może być udzielona Użytkownikowi, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:
  • Ma więcej niż 21 lat i nie więcej niż 70 lat,
  • Jest konsumentem w rozumieniu Ustawy,
  • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Posiada finansowe możliwości uregulowania zobowiązań mogących wynikać z zawartej z Pożyczkodawcą Umową Pożyczki,
  • Posiada aktywny Profil na Portalu,
  • Uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej dokonaną przez Pożyczkodawcę,
  • W chwili zawarcia Umowy Pożyczki nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wobec Pożyczkodawcy,

  A ponadto:

  • Nie znajduje się w stanie upadłości konsumenckiej oraz wobec Pożyczkobiorcy nie został złożony wniosek o upadłość konsumencką.
  • Nie jest i nie był w ciągu 12 miesięcy osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą blisko współpracującą z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne bądź członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018r., poz.723 z późn.zm.).
  • Złożył Wniosek Pożyczkowy
  • Zaakceptował obligatoryjną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pożyczkodawcę w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i obsługi umowy Pożyczki.
  • Zaakceptował obligatoryjne zgody na przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w celu i zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy lub zawarcia i obsługi umowy Pożyczki.
  • Udzielił Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu do Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich w celu uzyskania od tych podmiotów informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat historii płatniczej Pożyczkobiorcy oraz weryfikacji prawidłowości wskazanych przez niego danych osobowych i weryfikacji jego zdolności kredytowej, jak również wyraził zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę oraz przekazywanie przez Pożyczkodawcę podmiotom świadczącym dla jego spółki usługi informatyczne danych pobranych ze swojego rachunku bankowego za pośrednictwem usługi Kontomatik, której operatorem jest Kontomatik sp. z o.o., co obejmuje również dane mogące stanowić tajemnicę bankową.
  • Upoważnił Pożyczkodawcę do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na temat Pożyczkobiorcy do rejestru Biura Informacji Gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Zaakceptował zgodę na przekazanie danych osobowych do Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa na podstawie umowy obejmującej przelew wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy z tytułu zawartej umowy Pożyczki.
 3. Pożyczka jest udzielana wyłącznie w walucie polskiej, na dowolny cel konsumpcyjny.
 4. Kwota Pożyczki oraz okres jej spłaty są każdorazowo określone w Umowie Pożyczki.

§5 Dostęp do Portalu

 1. W celu korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11 i późniejsze), Mozilla (Firefox 45 i późniejsze) oraz Google (Google Chrome 43.x i późniejsze).
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies. Połączenie z Portalem odbywa się z wykorzystaniem protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL.
 3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 15 minut od ostatniej czynności dokonanej przez Użytkownika na Portalu.

§6 Zakładanie Profilu

 1. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Wniosku Pożyczkowego oraz zawarcia przez Użytkownika Umowy Pożyczki za pośrednictwem Portalu jest utworzenie przez niego Profilu.
 2. Użytkownik dokonuje utworzenia Profilu jednorazowo, w trakcie składania za pośrednictwem Portalu pierwszego Wniosku Pożyczkowego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe w trakcie tworzenia Profilu. Podanie przez Użytkownika danych nieprawidłowych, mogących wprowadzić Pożyczkodawcę w błąd lub skutkujących niekorzystnym rozporządzeniem przez Pożyczkodawcę mieniem skutkować może odpowiedzialnością karną i cywilną Użytkownika.
 4. Warunkiem koniecznym przy tworzeniu Profilu jest zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Pożyczkodawcę dla celów i w zakresie niezbędnym do zawarcia i obsługi umowy Pożyczki.
 5. Warunkiem koniecznym przy tworzeniu Profilu jest zaakceptowanie zgód na przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą dla celów i w zakresie niezbędnym do zawarcia i obsługi umowy Pożyczki.
 6. Warunkiem koniecznym przy tworzeniu Profilu jest wskazanie przez Użytkownika numeru rachunku bankowego, którego użytkownik jest jedynym posiadaczem i który to numer rachunku bankowego będzie służył do dokonania weryfikacji o której mowa w §8 Regulaminu.
 7. Po utworzeniu Profilu przez Użytkownika, Portal wysyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej link aktywacyjny, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać aktywacji swojego Profilu.
 8. Po dokonaniu przez Użytkownika aktywacji Profilu, Portal informuje Użytkownika o prawidłowym utworzeniu Profilu oraz możliwości rozpoczęcia procedury składania Wniosku Pożyczkowego.

§7 Wniosek Pożyczkowy

 1. Warunkiem zawarcia z Pożyczkobiorcą Umowy Pożyczki jest złożenie za pośrednictwem Portalu prawidłowo wypełnionego Wniosku Pożyczkowego.
 2. Wniosek Pożyczkowy składany jest za pośrednictwem Portalu, po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Profilu.
 3. Podczas wypełniania Wniosku Pożyczkowego Użytkownik jest zobowiązany do podania w nim swoich prawidłowych danych. Podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych, nieprawidłowych, mogących wprowadzić Pożyczkodawcę w błąd lub skutkujących niekorzystnym rozporządzeniem przez Pożyczkodawcę mieniem skutkować może odpowiedzialnością karną i cywilną Użytkownika.
 4. W trakcie składania Wniosku Pożyczkowego następuje weryfikacja wskazanego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości SMS kodu, którym należy uzupełnić odpowiednie pole Wniosku o Pożyczkę.
 5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji danych wskazanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania przez niego Wniosku Pożyczkowego, w celu potwierdzenia ich autentyczności, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 6. Warunkiem koniecznym złożenia Wniosku Pożyczkowego jest zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące z Pożyczkodawcą w celu i zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
 7. Warunkiem koniecznym złożenia Wniosku Pożyczkowego jest udzielenie Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu do Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich w celu uzyskania od tych podmiotów informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat jego historii płatniczej oraz weryfikacji prawidłowości wskazanych przez niego danych osobowych i weryfikacji jego zdolności kredytowej.
 8. Zawarcie Umowy Pożyczki na podstawie złożonego przez Użytkownika Wniosku Pożyczkowego jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku Pożyczkowego oraz pozytywnej Oceny Zdolności Kredytowej Użytkownika dokonanej przez Pożyczkodawcę.
 9. Weryfikacja danych oraz ocena zdolności kredytowej odbywa się poprzez aplikację Kontomatik. Pożyczkodawca logując się do swojego rachunku bankowego poprzez aplikację Kontomatik udostępnia do analizy historię transakcji dokonanych na swoim rachunku bankowym w ostatnich 6 miesiącach. Dane te są przetwarzane przez FINGO Capital S.A. jedynie w celu dokonania oceny zdolności pożyczkowej oraz uwiarygodnienia danych osobowych Pożyczkobiorcy po czym są trwale usuwane.
 10. Pożyczkodawca może odmówić Użytkownikowi udzielenia mu Pożyczki na podstawie informacji zawartych w jego bazie danych. Weryfikacja Wniosku Pożyczkowego oraz Ocena Zdolności Kredytowej może potrwać do 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin.
 11. Po przeprowadzeniu weryfikacji Wniosku Pożyczkowego oraz dokonaniu Oceny Zdolności Kredytowej Użytkownika, Pożyczkodawca wysyła Użytkownikowi za pośrednictwem Portalu wiadomość e-mail na adres wskazany przez Użytkownika w jego Profilu, z informacją o wyniku dokonanej weryfikacji oraz Ocenie Zdolności Kredytowej.
 12. W zależności od wyniku dokonanej przez Pożyczkodawcę Oceny Zdolności Kredytowej i weryfikacji danych zawartych we Wniosku Pożyczkowym przez Użytkownika Pożyczkodawca ma prawo do odrzucenia Wniosku Pożyczkowego.

§8 Weryfikacja danych Użytkownika

 1. W razie dokonania przez Pożyczkodawcę pozytywnej Oceny Zdolności Kredytowej, Użytkownik otrzyma od Pożyczkodawcy na wskazany przez Użytkownika w Profilu adres poczty elektronicznej wzory sporządzonych na podstawie Wniosku Pożyczkowego dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy Pożyczki, tj.
  • Umowę Pożyczki
  • Tabelę Opłat i Prowizji
  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  • Formularz Informacyjny
  • Szczegółowy Harmonogram Płatności
 2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione Użytkownikowi również w jego Profilu.
 3. W celu weryfikacji tożsamości oraz potwierdzenia woli zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz dokumentach o których mowa w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do dokonania opłaty weryfikacyjnej w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) za pośrednictwem operatora płatności Blue Media S.A.
 4. Przelew opłaty weryfikacyjnej powinien być wykonany z rachunku bankowego należącego do Pożyczkobiorcy wskazanego we wniosku pożyczkowym.
 5. W tytule przelewu kwoty opłaty weryfikacyjnej Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża wolę zawarcia umowy pożyczki z Pożyczkodawcą Fingo Capital S.A. na kwotę wskazaną we wniosku pożyczkowym.
 6. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie wyraża woli na zawarcie umowy pożyczki powinien przerwać proces weryfikacyjny i nie dokonywać przelewu 1,00 zł. W takim przypadku proces pożyczkowy zostaje wstrzymany.
 7. Jeżeli potwierdzenie dokonania przelewu o którym mowa w ust. 3,4 i 5 niniejszego paragrafu nie będzie zawierało informacji o numerze Wniosku Pożyczkowego i informacji o danych Użytkownika zgodnych z danymi w Profilu i we Wniosku Pożyczkowym, dokonanie opłaty nie będzie stanowiło potwierdzenia woli Użytkownika do zawarcia Umowy Pożyczki na warunkach opisanych we Wniosku Pożyczkowym. W takim wypadku uiszczona przez Użytkownika opłata weryfikacyjna zostanie mu zwrócona w terminie 7 dni roboczych na ten sam numer rachunku bankowego z którego została uiszczona.
 8. Uiszczona przez Użytkownika opłata weryfikacyjna jest zwracana Użytkownikowi na rachunek bankowy z którego została uiszczona przez operatora płatności Blue Media S.A.

§9 Zawarcie Umowy Pożyczki

 1. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu, stanowiącego potwierdzenie woli zawarcia Umowy Pożyczki przez Użytkownika, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail o zawarciu Umowy Pożyczki i uruchomieniu wypłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki.
 2. Jednocześnie z informacją o której mowa w ust. 1 Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy sporządzone na Trwałym Nośniku dokumenty dotyczące zawartej Umowy Pożyczki, tj.:
  • Umowę Pożyczki
  • Tabelę Opłat i Prowizji
  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  • Formularz Informacyjny
  • Szczegółowy Harmonogram Płatności
 3. Za dzień zawarcia umowy Pożyczki przyjmuje się dzień jej podpisania zgodnie z jej postanowieniami.
 4. Dokumenty o których mowa w ust. 2 zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy również po zalogowaniu się przez niego na Portalu do jego Profilu. Na Profilu widoczne są Dokumenty wygenerowane na podstawie wniosku pożyczkowego, który złożony był u Pożyczkodawcy jako ostatni.

§10 Obsługa Pożyczki

 1. Pożyczka udzielana w ramach Umowy Pożyczki może być udzielona w kwotach od 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) do kwoty 1500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych złotych) na okres od 3 do 6 miesięcy.
 2. Warunki spłaty Pożyczki określone są każdorazowo w Umowie Pożyczki.
 3. Spłata rat Pożyczki może następować wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego Pożyczkodawcy, wskazanego w Umowie Pożyczki.
 4. Wszelkie wpłaty dokonywane na poczet Pożyczki powinny być tytułowane w następujący sposób: „Spłata pożyczki nr…” (należy wpisać nr Umowy Pożyczki).
 5. Wiążące Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę uregulowania dotyczące opóźnień w spłacie, konsekwencji braku spłaty jak również możliwości dokonania spłaty Pożyczki przed terminem zapłaty określone są każdorazowo w Umowie Pożyczki.
 6. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od zawartej Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 7. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Pożyczkobiorca złoży Pożyczkodawcy przewidziane Umową Pożyczki oświadczenie.
 8. Na potrzeby interpretacji zapisów Umowy Pożyczki oraz niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że wysłanie listem poleconym na adres siedziby Pożyczkodawcy stosownego oświadczenia w ostatnim dniu terminu o którym mowa w ust. 6 jest wystarczające dla przyjęcia, iż takie oświadczenie zostało przez Pożyczkobiorcę złożone w terminie.

§11 Logowanie do Portalu

 1. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest możliwe jedynie po poprawnym zalogowaniu przy wykorzystaniu ustalonego w trakcie zakładania Profilu Loginu i Hasła. Login oraz hasło należy podać na stronie internetowej Portalu we wskazanym do tego miejscu.
 2. Użytkownik obowiązany jest zachować ustalone w trakcie zakładania Profilu login oraz hasło w tajemnicy oraz nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. W razie podejrzenia, że login oraz hasło mogły zostać w jakikolwiek sposób udostępnione osobie trzeciej, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym podejrzeniu Pożyczkodawcę za pośrednictwem wiadomości email.
 4. Jeżeli Użytkownik zapomniał Hasła, może zwrócić się do Pożyczkodawcy z prośbą o wygenerowanie nowego hasła.
 5. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem Loginu i Hasła Użytkownika, traktowane są jako czynności dokonane przez Użytkownika, za których skutki ten odpowiada tak wobec Pożyczkodawcy jak i osób trzecich.

§12 Bezpieczeństwo Loginu i Hasła

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz zapisami Regulaminu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Pożyczkodawcy za pośrednictwem Portalu lub poczty e-mail jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogącym wprowadzić w błąd lub mogących wyrządzić szkody w systemie informatycznym Pożyczkodawcy. Zakazane jest również podejmowanie przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zamieszczania w Portalu lub Profilu Użytkownika treści sprzecznych z dobrem Pożyczkodawcy lub innych Użytkowników.
 3. W razie przesłania do Pożyczkodawcy lub zamieszczenia w Profilu przez Użytkownika treści o charakterze wskazanym w ust. 2 Pożyczkodawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Profilu oraz wystąpienia przeciwko Użytkownikowi na drogę prawną.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki działań o których mowa w niniejszym paragrafie tak wobec Pożyczkodawcy jak i wobec osób trzecich. W szczególności Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody materialne oraz niematerialne powstałe na skutek tych działań po stronie Pożyczkodawcy lub osób trzecich.

§13 Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Pożyczkobiorców jest spółka działająca pod firmą FinGO Capital S.A. z/s w Warszawie, Grochowska 152 lok. 3, 04-329 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000663247.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz Pożyczkodawcy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa:
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późń. zm).
 3. Użytkownikowi oraz Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i ich weryfikacji lub poprawienia.
 4. Dane osobowe Użytkownika oraz Pożyczkobiorcy są przetwarzane przez administratora danych osobowych na zasadach wskazanych w Regulaminie i w zakresie, w jakim dane te zostały mu udostępnione przez podmioty których dotyczą.
 5. Dane osobowe i majątkowe Użytkownika i Pożyczkobiorcy udostępnione administratorowi danych osobowych w momencie składania Wniosku Pożyczkowego obejmują:
  • Imię
  • Drugie imię
  • Płeć
  • Nazwisko
  • PESEL
  • Data urodzenia
  • Seria i numer dowodu osobistego
  • Data ważności dowodu osobistego
  • Organ wydający dowód osobisty
  • Numer telefonu komórkowego
  • Adres email
  • Adres zamieszkania
  • Adres korespondencyjny
  • Adres zameldowania
  • Stan cywilny
  • Ilość osób na utrzymaniu Użytkownika
  • Ilość osób poniżej 18 roku życia na utrzymaniu Użytkownika
  • Wykształcenie
  • Wykonywany zawód
  • Czas zatrudnienia u obecnego pracodawcy / czas prowadzenia działalności gospodarczej w latach
  • Dane pracodawcy
  • Stanowisko
  • Dochód miesięczny netto
  • Źródło dochodów
  • Miesięczny wydatki stałe gospodarstwa domowego
  • Miesięczne raty spłat kredytów i pożyczek
  • Informacja o innych obciążeniach finansowych
  • Informacja o obciążeniach komorniczych
  • Status mieszkaniowy Użytkownika
  • Dane dotyczące transakcji na rachunku bankowym Użytkownika przekazane Pożyczkodawcy za pośrednictwem usługi Kontomatik
  • Nr rachunku bankowego Użytkownika
  • Cel na który Użytkownik zamierza przeznaczyć kwotę pożyczki
  • Informacja o źródle informacji o ofercie taratatu.pl.
 6. Dane o których mowa w ust. 5 są przetwarzane przez administratora danych osobowych w zakresie niezbędnym, do wykonania umowy pożyczki, lub do podjęcia przez Pożyczkodawcę działań niezbędnych do zawarcia tej umowy, jak również do wykonania prawnie określonych obowiązków ciążących na Pożyczkodawcy lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pożyczkodawcy mających źródło w zawartej umowie pożyczki – tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Niepodanie przez Użytkownika oraz Pożyczkobiorcę danych o których mowa w ust. 5 może powodować odmowę pozytywnego rozpatrzenia Wniosku Pożyczkowego.
 8. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownik może również wyrazić zgodę na kontaktowanie się z nim przez administratora danych osobowych drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną (e-mail) w celach marketingowych oraz przetwarzanie przez administratora danych osobowych w tym celu.
 10. Użytkownik i Pożyczkobiorca nie mają możliwości korzystania z usług świadczonych przez Pożyczkodawcę droga elektroniczną z wykorzystaniem pseudonimu.
 11. Dane osobowe przesyłane przez Użytkownika elektronicznie są chronione przez HTTPS (HyperTex Transfer Protocol Secure).
 12. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika i Pożyczkobiorcę dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności zgoda o której mowa w ust. 9 mogą być w każdej chwili odwołane przez Użytkownika i Pożyczkobiorcę, poza zgodami na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy Pożyczki.
 13. Wszelka korespondencja w sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Pożyczkobiorcy powinna być kierowana do administratora danych osobowych na adres jego siedziby, w drodze listownej.
 14. W przypadku powzięcia przez administratora danych osobowych informacji o korzystaniu przez Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób niezgodny z regulaminem lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcy w zakresie niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt i okoliczności takiego korzystania ze świadczonych drogą elektroniczną usług przez Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcę.
 15. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 16. W razie dokonania przez Pożyczkodawcę cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca zachowuje prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy w celach o których mowa w ust. 9.

§14 Tryb rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownikowi i/lub Pożyczkobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych przez Pożyczkodawcę usług.
 2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres siedziby Pożyczkodawcy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy.
 3. Reklamacja złożona przez Użytkownika lub Pożyczkobiorcę zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Pożyczkodawcę. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik i/lub Pożyczkobiorca zostanie poinformowany w formie pisemnej, na wskazany adres Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcy. Jeżeli Użytkownik i/lub Pożyczkobiorca wyrazi taką wolę w reklamacji, informacja ta może zostać przekazana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcę.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie o którym mowa w ust. 3 powyżej Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcę w sposób o którym mowa w ust. 3 o:
  • Przyczynach opóźnienia;
  • Okolicznościach, które muszą zostać uwzględnione dla rozpatrzenia reklamacji;
  • Przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi i/lub Pożyczkobiorcy, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umów Pożyczek zawartych z Pożyczkodawcami za pośrednictwem Portalu jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów oraz kontakt do Rzecznika Finansowego znajdują się na stronie www.rf.gov.pl.
 6. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Użytkownikiem i /lub Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów wynikających z zawartych Umów Pożyczek, Pożyczkobiorca może złożyć swoją skargę za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-dispute-resolution.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest dostępny za pośrednictwem Portalu, co umożliwia każdemu zapoznanie się z jego treścią przed założeniem Profilu i zawarciem Umowy Pożyczki.
 2. Regulamin niniejszy może zostać również pobrany w formie pliku PDF.
 3. Przy składaniu Wniosku Pożyczkowego Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności udostępnioną w Portalu, rozumie treść tych dokumentów i w pełni zaakceptuje ich zapisy zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania.
 4. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 3 dni od dnia jej opublikowania w Portalu. Pożyczkodawca informuje Użytkowników i Pożyczkobiorców o zmianie regulaminu za pośrednictwem Portalu i Profilu Użytkownika.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcę, który nie zrezygnuje z usługi świadczonej przez Pożyczkodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu,
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 8. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 9. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn od niego niezależnych.
 10. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od niego niezależnych, Pożyczkodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Pożyczkodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika i/lub Pożyczkobiorcę lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.
 13. Procedowanie przez Pożyczkodawcę wniosków kredytowych możliwe jest w godzinach pracy jego biura. W szczególności w wypadku w którym wniosek o pożyczkę składany jest przez Użytkownika na koniec dnia pracy Pożyczkodawcy lub poza godzinami jego pracy jego procedowanie może ulec wydłużeniu stosownie do godzin pracy Pożyczkodawcy.
 14. Wypłata środków finansowych w ramach udzielonych przez Pożyczkodawcę pożyczek zależna jest od godzin pracy Pożyczkodawcy oraz cykli pracy banków obsługujących rachunki bankowe Pożyczkodawcy.


Pobierz PDF

FINGO Capital S.A.

Warszawa, ul. Grochowska 152 lok.3, 04-329 Warszawa

Biuro czynne pon-pt, godz. 8:00-16:00

KRS: 0000663247

NIP: 1132930245

REGON: 366553244

Nr telefonu: (0-22) 121 86 79
Email: kontakt@taratatu.pl
facebook
twitter