ZAŁĄCZNIK NR 1
TABELA OPŁAT I PROWIZJI
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI I PROWIZJA

Roczna stopa oprocentowania

Roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi [stopa_odsetek] z zastrzeżeniem §6 u.6 umowy.

Odsetki maksymalne: 7,20% w stosunku rocznym (na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki).

Odsetki maksymalne to odsetki o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego, wyliczone według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych (odsetek w wysokości równej sumie dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,5 punktu procentowego w stosunku rocznym).

Prowizja Wstępna

25% Całkowitej Kwoty Pożyczki, naliczana w całości w chwili zawarcia Umowy Pożyczki.

Prowizja Administracyjna

30% Całkowitej Kwoty Pożyczki w skali roku naliczana proporcjonalnie do rzeczywistego okresu korzystania z Pożyczki.

CZYNNOŚCI I OPŁATY O CHARAKTERZE WINDYKACYJNYM

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego:

Odsetki maksymalne za opóźnienie: 11,20% w stosunku rocznym (na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki).

Odsetki maksymalne za opóźnienie to odsetki, o których mowa w art. 481 §2 Kodeksu Cywilnego, które wyliczone są jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Dodatkowe koszty, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczeń sądów lub organów egzekucyjnych.


Pobierz PDF

FINGO Capital S.A.

Warszawa, ul. Grochowska 152 lok.3, 04-329 Warszawa

Biuro czynne pon-pt, godz. 8:00-16:00

KRS: 0000663247

NIP: 1132930245

REGON: 366553244

Nr telefonu: (0-22) 121 86 79
Email: kontakt@taratatu.pl
facebook
twitter