FORMULARZ INFORMACYJNY
 
 
1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Pożyczkodawcy lub pośrednika kredytowego

Pożyczkodawca:

Adres:

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

Numer faksu:

Adres strony internetowej:

FinGO Capital S.A.

Grochowska 152 lok. 3, 04-329 Warszawa

(22) 121 86 79

kontakt@taratatu.pl

 

taratatu.pl

Pośrednik kredytowy:

Adres:

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

Numer faksu:

Adres strony internetowej:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2. Opis głównych cech pożyczki
Rodzaj pożyczki:

Pożyczka pieniężna na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy, spłacana w formie ratalnej.

Całkowita kwota pożyczki:

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

[kwota_pozyczki] złotych.

Termin i sposób wypłaty pożyczki

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne.

Jeżeli Pana/Pani Wniosek Pożyczkowy zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Pożyczkodawcę i zostanie z Panem/Panią zawarta wiążąca Umowa Pożyczki wypłata środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zatwierdzenia wniosku.

Wypłata środków nastąpi na wskazany przez Pana/Panią rachunek bankowy.

Czas obowiązywania Umowy Pożyczki:

Umowa Pożyczki zawierana jest na czas określony – od dnia [data_umowy] do dnia terminu spłaty ostatniej raty przewidzianej Szczegółowym Harmonogramem Płatności, tj. do [data_zakonczenia], chyba, że termin spłaty zostanie Panu/Pani wydłużony przez Pożyczkodawcę.

Zasady i terminy spłaty pożyczki:

Pożyczkobiorca dokonuje spłat według następującego harmonogramu:

[harmonogram_3]

Wpłacone przez Pana/Panią raty będą zaliczane kolejno na poczet:

 • odsetek,
 • prowizji Wstępnej,
 • prowizji Administracyjnej,
 • kwoty Pożyczki.

W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek raty lub w przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki, wpłacone przez Pana/Panią kwoty będą zaliczone kolejno na poczet:

 • odsetek za opóźnienie o których mowa w §6 ust.6 Umowy Pożyczki,
 • odsetek,
 • prowizji Wstępnej,
 • prowizji Administracyjnej,
 • kwoty Pożyczki.

poczynając od tej raty, która była wymagalna najwcześniej, a następnie na kapitał, również począwszy od tej raty, która była wymagalna najwcześniej.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta:

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z Umową Pożyczki.

[calkowita_kwota_pozyczki] złotych.

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności:

– opis towaru lub usługi:

– cena:

Nie dotyczy

Wymagane zabezpieczenia pożyczki:

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z Umową Pożyczki.

Nie dotyczy

Informacja czy Umowa Pożyczki przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie:

Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty Pożyczki, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w Umowie Pożyczki lub w umowie dodatkowej, to Umowa Pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty Pożyczki wypłaconej na jej podstawie.

Nie dotyczy

3.Koszty pożyczki

Stopa oprocentowania Pożyczki oraz warunki jej zmiany:

Pożyczka jest oprocentowana według stopy stałej, która na dzień zawarcia Umowy wynosi [stopa_odsetek] w stosunku rocznym. Jednakże, z uwagi na treść art. 359 § 2[index1] Kodeksu cywilnego, wysokość RSO pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2[index1] Kodeksu cywilnego, poniżej aktualnej wysokości RSO przyznanej pożyczki. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej dokonaniu.

W wypadku, w którym Pożyczkobiorca dokonuje spłat rat pożyczki w sposób nieterminowy, Pożyczkodawca nalicza odsetki karne w wysokości odsetek maksymalnych dopuszczalnych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa od dnia wymagalności raty do dnia jej zapłaty.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania:

Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych pożyczek.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO: [rrso] %

Reprezentatywny przykład:

całkowita kwota pożyczki [kapital_pozyczki] zł,

czas obowiązywania umowy [nazwa_prod];

oprocentowanie zmienne: [stopa_odsetek] rocznie,

prowizja [prowizja] zł,

odsetki [odsetki_umowne] zł,

całkowita kwota do zapłaty [do_zaplaty_wyp] zł;

Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny Pana/Pani zdolności kredytowej.

Pożyczkodawca informuje, że przy obliczeniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania („RRSO”) zostały przyjęte następujące założenia:

 • RRSO, która stanowi Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, oblicza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku do Ustawy,
 • do celów obliczenia RRSO uwzględnia się wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Pożyczki, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli znane są Pożyczkodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania pożyczki (z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z Umowy Pożyczki),
 • stopa oprocentowania Pożyczki i opłaty, których zmian nie można określić w chwili ustalania RRSO pozostaną niezmienione przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki,
 • umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z tej Umowy Pożyczki w terminach w niej określonych,
 • datą początkową Pożyczki będzie data przyznania Pożyczki,
 • odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni,
 • wynik obliczeń podaje się z dokładnością, co do najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej:

Do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy.

- obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia: nie dotyczy

- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy

- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowego: nie dotyczy

- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową pożyczki:

Na koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z zawarciem Umowy Pożyczki składają się:

- odsetki zgodne ze wskazaną powyżej stopą oprocentowania,

- prowizja Wstępna w wysokości 25% Kwoty Pożyczki,

- prowizja Administracyjna w wysokości 30% Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym.

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych:

Nie dotyczy

Koszty korzystania z kart kredytowych:

Nie dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki:

Nie dotyczy

Warunki, na jakich koszty związane z Umową Pożyczki mogą ulegać zmianie:

Koszty związane z Umową Pożyczki mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych bądź nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Opłaty notarialne

Nie dotyczy

Skutek braku płatności:

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności Pożyczkobiorca może być obciążony odsetkami za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie o których mowa w art. 481§21 Kodeksu Cywilnego, tj. odsetkami równymi dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). Na dzień [data_umowy] odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą [stopa_odsetek_maksymalnych] w stosunku rocznym.

Stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie może być zmieniona w wypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, odpowiednio do zmiany tej stopy.

Jeżeli stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie ulegnie zmianie, Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy niezwłocznie, informację o tej zmianie ze wskazaniem nowej wysokości stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie.

W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca nalicza odsetki według nowej stopy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Pożyczkodawca ma również prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot, dokonania sprzedaży tej wierzytelności, jak również ma prawo do dochodzenia zwrotu Kwoty Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W razie pozostawania przez Pana/Panią w zwłoce w płatności rat ustalonych w Szczegółowym Harmonogramie Płatności Pożyczkodawca ma również prawo do jednostronnego wypowiedzenia Panu/Pani zawartej Umowy Pożyczki.

Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej, co może mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

4.Inne ważne informacje:

Odstąpienie od Umowy Pożyczki:

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki:

Przysługuje Panu/Pani prawo odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

Spłata pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki.

W każdej chwili jest Pan/Pani uprawniony do dokonania częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed terminem spłaty.

Wówczas całkowity koszt Pożyczki zostanie obniżona o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki, chociażby koszty te zostały przez Pana/Panią poniesione przed spłatą.

Uprawnienie Pożyczkodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem

Nie dotyczy

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli Pożyczkodawca odmówi Panu/Pani udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

Weryfikacja Pana/Pani danych zostanie dokonana w następujących bazach danych:

- Biuro Informacji Kredytowej S.A.

- BIG Infomonitor S.A.

- Związek Banków Polskich (Dokumenty Zastrzeżone)


Jeżeli Pana/Pani wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie na skutek weryfikacji Pana/Pani danych w ww. bazach, otrzyma Pan/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazania bazy danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

Prawo do otrzymania projektu Umowy Pożyczki

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki, jeżeli w ocenie Pożyczkodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia pożyczki.

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Pożyczki przed jej zawarciem.

Czas obowiązywania formularza

Wskazane w niniejszym formularzu informacje zachowują ważność do dnia spłaty pożyczki zaciągniętej w ramach Umowy Pożyczki.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość:
a. Dane Pożyczkodawcy:

Pożyczkodawca:

Adres:

Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

Adres strony internetowej:

Numer faksu:

FinGO Capital S.A.

Grochowska 152 lok. 3, 04-329 Warszawa

(22) 121 86 79

kontakt@taratatu.pl

www.taratatu.pl


Rejestr:

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663247

Organ nadzoru:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

b. Dane dotyczące Umowy Pożyczki:

Odstąpienie od umowy

Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej wskazany w Załączniku nr 2 Wzorze oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki ma Pan/Pani obowiązek zwrócić wypłaconą Panu/Pani Kwotę Pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Informujemy, że nie ponosi Pan/Pani kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki z wyjątkiem odsetek umownych za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty, które wynoszą 0,019% w stosunku dziennym. Jeżeli nie dokona Pan/Pani zwrotu środków pieniężnych w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 0,03% w stosunku dziennym i liczone będą od 31 dnia od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Wybór prawa właściwego:

Do zawartej z Panem/Panią Umowy Pożyczki będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie

Postanowienie Umowy Pożyczki dotyczące wyboru prawa właściwego:

W kwestiach nieuregulowanych Umową Pożyczki zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie. Prawo właściwe dla Umowy Pożyczki zostało określone w § 14 ust. 9 Umowy Pożyczki.

Język Umowy Pożyczki:

W okresie obowiązywania Umowy Pożyczki zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

c. Dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy Pożyczki pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.


Pobierz PDF

FINGO Capital S.A.

Warszawa, ul. Grochowska 152 lok.3, 04-329 Warszawa

Biuro czynne pon-pt, godz. 8:00-16:00

KRS: 0000663247

NIP: 1132930245

REGON: 366553244

Nr telefonu: (0-22) 121 86 79
Email: kontakt@taratatu.pl
facebook
twitter